Brīvais darbs ar materiālu Montessori bērnu mājā

Bērni paši nosaka tēmu un tempu, kurā viņi mācās. Šo mācīšanās veidu Marija Montessori sauc par “brīvo darbu”.

Brīvais darbs bērnu mājā un skolā ir noteikta un neatņemama dienas daļa. Šajā laikā bērniem ir iespēja pašiem tikt galā ar sevis izvēlētu uzdevumu vai materiālu, kā arī brīvi kontaktēties ar citiem. Bērni strādā vieni vai grupās un tik ilgi, cik vēlas. Līdzās tam viņi mācās sadarboties un sarunāties ar citiem, risināt problēmas, viens otram palīdzēt, respektēt citus un saudzīgi apieties ar lietām.

Dažkārt impulsu brīvajam darbam (kas var ilgt pat nedēļām ilgi) dod pedagogs, kurš bērniem individuāli vai grupā parāda lielās sakarības (kā Zemes un kosmosa izcelšanās) vai atsevišķas tēmas (kā “darbojas gaiss”).

Ārpus brīvā darba ir arī demonstrējumi grupās, individuāls mācību laiks, prezentācijas vai sarunas ar visu grupu. Arī projekti, teātra uzvedumi un svešvaloda ir brīvā darba sastāvdaļa, kas iniciē vienotu mācību procesu.

1. Bērna brīvība

Pēc Marijas Montessori uzskatiem īstu un iekšēju brīvību cilvēkam nevar iedot vai iekarot, tā var veidoties tikai katrā pašā – kā personības daļa. Bērnu tieksme pēc neatkarības un patstāvības ir pamatnosacījums un izejas pozīcija. Iejaukšanās un ierobežojumu vietā bērnam ir nepieciešama brīvība, atbalsts un bērna iekšējā attīstības plāna respektēšana. Pēc Montessori domām, šīs rūpes bērnam no pieaugušā jāsaņem jau no mazotnes. Bērns šajā laikā, pirmkārt, ir dabas impulsu vadīts. Mums nav jāgaida apzināts vecums, lai stāstītu bērnam par brīvības nozīmi un būtību.

2.Darbošanās

Darbošanās ir aktivitāte, kura izriet no paša bērna interesēm. Sagatavotajā vidē katram ir iespēja atrast sev interesējošas lietas. Un, ja bērnam ir iespēja tādā veidā izvēlēties nodarbi, darbošanos pavada dziļa interese un koncentrēšanās spējas un bērns ir iepriecināts par paveikto. Taču, ja bērns seko mācību grāmatas tēmām vai pieaugušā vēlmēm, mācīšanās bērnu nogurdina un garlaiko. Pieaugušā uzspiestas nodarbes kaitē bērnam, jo tādā veidā tiek slāpēta bērna vēlme darboties.

3. Uzmanības polarizācija

Ja bērns pats ir izvēlējies mācību saturu, viņš noteikti piedzīvo augstas koncentrēšanās spējas un interesi pētīt šo tēmu dziļāk. Ārēji trokšņi vai kairinājumi bērnu netraucē – bērns ir neatkarīgs no apkārt notiekošā un iepriecināts pēc darbošanās.

Un tā ir Montessori pedagoģijas atslēga: šo vērtīgo koncentrēšanās laiku ieraudzīt un netraucēt!

17. jūlijs , 2013 plkst. 18:37